9. april 2008
       
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Forsvaret: Proposisjonen tydeliggjort - til det bedre

Dersom de politiske forutsetningene som det er redegjort for muntlig kan opprettholdes, vil denne proposisjonen gi grunnlag for å stanse nedbyggingen av Forsvaret. Faren er dog ikke over ennå.  

På et seminar i Oslo 8. april redegjorde statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide for sider ved grunnlaget for St.prp.nr. 48, - også sider som ikke fremgår av proposisjonens tekst (se Tjodareik, kommentar 29. mars).

Barth Eide presiserer for det første at det er en politisk forutsetning at forsvarsbudsjettets nivå for 2008 skal økes "så snart som mulig" med 800 mill kr, og deretter i fireårsperioden fra 2009 holde dette nivået med kompensasjon for forsvarssektorens eksternt drevede pris- og lønnsvekst. Forsvarsbudsjettet vil således bli hevet med 2,5% fra nivå 2008, og deretter holdt på det nye nivået i "reelle forsvarskroner". For det annet opplyser han at proposisjonens kostnadsberegninger tar høyde for inndekning av etterslepet som nå eksisterer.

Med disse presiseringene kan det være håp om at nedbyggingen av Forsvaret kan stanses, og en viss konsolidering kan skje i forhold til dagens styrker. Hæren vil naturligvis fortsatt være meget liten, og mange vil mene alt for liten. Men det er i hvert fall håp om at den ikke vil bli mindre og dermed i realiteten forsvinne.

Allikevel gjenstår det åpenbare utfordringer. Statssekretærens muntlige redegjørelse må naturligvis finne veien inn i den formelle politiske behandlingen av proposisjonen. Så må forutsetningene ha gjennomslag i hele fireårsperioden; det vil bli krevende i vårt system. Videre må Stortinget unngå å plusse på proposisjonens utgiftside uten tilsvarende budsjettdekning. Med en flertallsregjering er det kanskje et realistisk håp? Endelig må Forsvaret vise seg i stand til å gjennomføre en rekke forutsatte, kostnadsreduserende tiltak. Realismen på dette punktet kan ikke bedømmes av utenforstående. Man må håpe at estimatene bygger på stabsarbeid, og ikke bare er "kommanderte" måltall, slik tidligere faser av omstillingsprosessen var preget av.

Vi er altså på ingen måte i havn ennå. Men utgangspunktet er klart bedre enn på meget lenge.
T