29. november 2013                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Forbrytelse og straff
En vaneforbryters erfaring.

25. august 2010 ble jeg observert av en fotoboks i Berlin, fart 41 km/t i gate med fartsgrense 30 km/t, altså en overskridelse på 11 km/t eller 37%. Dette resulterte i et særdeles høflig, kortfattet men tjenestelig detaljert og stilistisk elegant brev fra politipresidenten i Berlin, ved hans fullmektig Frau Braun (vedlegg 1). Her blir jeg bedt om å innbetale et "advarselsgebyr" på 25 €, dersom jeg godtar grunnlaget for advarselen. Det sies ikke noe om hva som venter dersom jeg ikke godtar advarselen, eller hva som skal skje ved eventuell gjentagelse, men på baksiden gis et skjema jeg kan fylle ut hvis jeg ønsker å forfølge saken. Budskapet er i alle fall klart nok.
        Så gikk det ikke bedre enn at jeg forbrøt meg igjen, 28. mars i år. Nok en gang kjørte jeg 11 km/t for fort, nå i en 60-sone på Sollihøgda. Overskridelsen på 18%, i en mindre kritisk sone enn tilfellet i Berlin, utløste en betydelig saksbehandling og et forelegg på 2900 kr, samt belastning med to prikker. La det være sagt, systemet med prikkbelastning har jeg ikke noe imot. Det har en preventiv virkning, må man tro. Men la oss se nærmere på sakens dokumenter (vedlegg 2). Første aktstykke er et brev til meg fra Politiets ATK-senter i Farstad datert 3. april. Det redegjør for de tekniske saksforholdene, og forkynner forelegget og dets konsekvenser inklusiv opsjon om behandling som ordinær straffesak. Brevet er saklig og høflig. Det neste, Forenklet forelegg datert 24. april har imidlertid et klart preg av maktens språk. Nå er jeg blitt den siktede i saken, som eventuelt må opptre med verge. Så er det også undertegnet av en politiinspektør. Her presiseres det at det dreier seg om en bot til statskassen, subsidiært 3 dagers fengsel. Om jeg aksepterer forelegget, og selvsagt gjorde jeg det, var det bare å undertegne originalen og returnere den. Det har samme virkning som en rettskraftig dom, opplyses det. (En usosial tanke under veis: Det kunne jo vært interessant å erfare hvordan et fengselsopphold arter seg, når det bare er for tre dager.) Siste akt var faktura fra Statens innkrevningssentral i Mo i Rana, komplett med forslag om å gå over til e-faktura. Det forventes altså flere bøter i fremtiden.
        Som det forstås har det vært en del saksbehandling. Men alvorlig talt: Er ikke denne håndhevelsen en noe overdrevet maktbruk? Saken omtales som en trafikkforseelse. I dette tilfellet uten skadevirkning for noen. Heller ikke tror jeg at jeg heretter vil være en mindre oppmerksom bilist i Berlin enn i Buskerud. En sivilisert advarsel kan ha like stor positiv påvirkning som en drakonisk bot og pedantisk kriminalisering fra et rettsvesen som ellers henlegger langt alvorligere krenkelser av rikets rettsorden. Rette vedkommende i Justisdepartementet burde få ordnet en studiereise til Berlin. Frau Braun holder åpent til kl 18 på torsdager, skriver hun.