16. august 2020                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Nobels fredspris: Inspirasjon og problemer
Fredrik Heffermehl har utgitt en ny bok som belyser Stortingets og Nobelkomiteens tilsidesettelse av Nobels testamente, og argumenterer for fredsarbeid i Nobels ånd.

Boken behandler et sentralt spørsmål: Er testamentfullbyrdere bundet av testamentets formål, - på evig tid, så og si? På juridisk grunnlag mener Heffermehl at det er slik, og at Stortinget og Nobelkomiteen oppter lovstridig i sin brede fortolkning av hva som kvalifiserer for fredsprisen. På en overbevisene måte begrunner han at Nobel ønsket å belønne anti-militaristisk fredsarbeid, i sin samtids ånd. Etter denne tenkningen må militærmakt avskaffes og erstattes med en internsajonal rettsorden. Heffermehl er selv en fredsaktivist for denne målsetningen.

Løssluppen strategisk opprustning synes igjen å ha overtak over fremforhandling av avtaler om strategisk rustningsbegrensning og forbud mot særlig inhumane våpen. Det er på sin plass å bli minnet om alternativet til militær makt. Det gjelder også for oss som ser nødvendigheten av et ikke-provoserende nasjonalt forsvar.

En omtale av Fredrik Heffermehl: Medaljens bakside kan leses her.
t13-13