12. mai 2023                                
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Liten forsvarsvilje 
Det mangler ikke seminarer – med og uten politikere – hvor man drøfter den alvorlig skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen, men det reviderte budsjettet speiler ingen slik situasjonsforståelse.

I følge Aftenposten inneholder det reviderte statsbudsjettet for 2023 to poster som gjelder det nasjonale forsvaret: 167 mill. kr for å styrke evnen til å ta imot allierte på Andøya flystasjon og 60 mill. kr for å sikre teknikere til F-35 kampfly. Begge deler er verdige tiltak, men helt utilstrekkelige i forhold til de samlede behovene slik de beskrives i Forsvarskommisjonens innstilling.

Støtte til Ukraina gjennom Nansenprogrammet foreslås til 16 mrd. kr i 2023. Dette omfatter en rekke sivile og militære tiltak, men det er uklart hva tiltakene konkret består av. Vil det dekke erstatning av materiell og ammunisjon hentet fra våre beredskapslagre? – allerede i år?

Budskapet i revidert statsbudsjett for 2023 er at regjeringen ikke foreslår vesentlige bevilgninger og tiltak på linje med forslagene Forsvarskommisjonens innstilling for styrking av vår nasjonale forsvarsevne. Dette til tross for at personellmangelen, den mest prekære mangelen, har lang iverksettingstid for utdannelse og moderate merutgifter. Kort sagt, man velger å overse både underfinansieringen av gjeldende langtidsplan og de nye behovene som situasjonen medfører. Alle mangler og problemer skal skyves til (tidligst) neste år. Dette er ganske utrolig ansvarsløst, og enestående sett i forhold til nabolandenes resolutte tiltak.
t13-13