Til hovedsiden

Ettertanker

 • Vennskapelig misforståelse
  Venner på Facebook er egentlig bekjente. Vennskap bygger på fortrolighet, ikke på offentlighet.

 • Gjengangere
  Storartet feiring av viljesterke personer ved deres fratreden fra aktiv tjeneste er oppgjør for at de i fremtiden skal avstå fra å utnytte sin nye posisjon på måter som undergraver etterfølgernes stilling. Tilsvarende gjelder i enkle samfunn for begravelser.
 • Forhandlingsstrategi
  I vanskelige saker kan det være lettere å oppnå enighet om en handling enn om begrunnelsen for den. En realist betoner handlingen, en idealist begrunnelsen.
 • Grunnleggeren
  Den første stat ble ikke grunnlagt av den første hersker, men av den første arkivar.
 • Sterkt miljø
  Et sterkt forskningsmiljø kjennetegnes av at alminnelige mennesker kan frembringe ualminnelige resultater.
 • Best i verden
  Selvgodhet er den tilfredse uvitenhets
  faste følge.
 • Formende erfaring
  Vi gjør helst det vi gjør best, og det vi gjør best er det vi har gjort før.
 • Åndenes makt
  Overnaturlige fenomener finns ikke; bare underforklarte.
 • For åpen scene
  Krav om åpenhet om personlige forhold øker forskjellen mellom egenskaper som kreves for å oppnå høye politiske stillinger, og nødvendige egenskaper for å fylle dem.
 • Egoproblemer
  Ødeleggende handlinger kan forbli ubegripelige så lenge vi søker rasjonelle motiver. På det psykologiske plan er forklaringene oftest enkelere, enten handlingene skjer i skolegården eller i statssjefenes krets.
 • Grenser for berømmelse
  Det gjelder på scenen, i auditoriet og i styrerommet: Ingen blir så berømt at berømmelsen erstatter forberedelse.
 • Motiverende matematikk
  Ulystbetonet fysisk trening kan motiveres matematisk: Litt er uendelig mer enn ikke noe.
 • Rolleblanding
  For åndsmennesket bestemmes et utsagns viktighet av ytrerens innsikt; for maktmennesket av ytrerens posisjon. Rolleblanding kan føre til problemer.
 • Vedvarende fødselsunderkudd
  Vi kan velge mellom tre alterntiver: langsomt økonomisk og kulturelt forfall, eller en aktiv politikk for å motivere heving av fødselsraten, eller en intergrerende innvandringspolitikk for grupper med høyere fødselsrate.  
 • Fornyende oppdragsforskning
  Brukerstyring er ikke til å unngå, men brukeren må styres med nennsom hånd.
 • Degenerert markedsøkonomi
  I de høyere sjikt bestemmes belønningen av nærheten til pengeskapet, i de lavere av muligheten for utpressing.
 • Stelt og velkledd
  Overdrivelser i ytre fremtreden speiler forfengelighet; likegyldighet uttrykker ringeakt for andre ved at det senker de omkringværendes selskap og derfor deres selvfølelse.
 • Uvelkommen innsikt
  Å formidle uvelkommen innsikt er like krevende i politikken som på scenen.
 • Ulike verdier
  Det eksisterer ingen sammenheng mellom verdien av et skrivebord, og verdien av det som skrives ved det.
 • Hemmelighold
  I lukkede miljøer kan det forekomme at man henger en ekstra lås på sikkerhetsskapet for at uvedkommende ikke skal oppdage at det er tomt.
 • Elitenes forfall
  Markering av holdning overskygger gjennomførbar politikk. "Det er politisk" blir passord ut av fornuftens og rimelighetens verden.
 • Ulikhet for loven
  Den politiske virkelighet uttrykkes gjennom lovene, den materielle gjennom håndhevelsen av dem. De svake setter sin lit til lovene, mens de sterke ivaretar sine interesser like fremgangsrikt gjennom påvirkning av håndhevelsen.
 • Herskerkultur - 5
  En næringsstruktur som trekker kapitalbasen og fortjenesten mot toppen av en eierskapspyramide, og skyver resultatansvar og risiko nedover, uttrykker herskertenkning.
 • Avklarte motiver
  I perspektiv av en saks fremgang, vil man glede seg når ens idéer får større vekt ved at de tas til inntekt av personer med større innflytelse; i perspektiv av egen anseelse vil man ergre seg. Slik kan man kjenne sine motiver.
 • Langsiktig styrke
  Et samfunns langsiktige styrke bestemmes fremfor alt av dets lederes oppriktighet og mot i møte med kjensgjerningene. Maktens alvorligste prøve er fristelse til å støte vekk formidlerne av uvelkommen innsikt.
 • Rolleforståelse
  En bedriftsleder som ønsker å kvitte seg med medarbeidere har den samme rolleforståelsen som en partileder som ønsker å kvitte seg med velgere.
 • Fornyende teknologi
  Oppdraget er alt; løsningen følger.
 • Skravlesamfunnet
  Man krever en debatt når situasjonen krever handling.
 • Høflighet
  Fremtredende mennesker bedømmes høfligst etter deres fremtredende prestasjoner, alminnelige mennesker etter deres alminnelige adferd.
 • Konstruktiv uklarhet
  Handlekraftige koalisjoner forutsetter en kultur som tillater meningsmotstandere å vektlegge ulike premisser for sin oppslutning om helhetlige løsninger.
 • Situasjonsbestemt
  Omstendighetene er en viktig faktor i beslutninger. Oppslutningen om en sommerfest kan påvirkes av været når påmeldingsfristen utløper.
 • Nasjonalfølelse
  Sterk nasjonalfølelse kan virke sneversynt når den bygges på selvgod feiring av bragder, men den kan være farlig når den bygges på urett og nederlag.
 • Imponerende former
  Overdrivelse av imponerende former fremmer sløvende forfengelighet; fullstendig fravær kan lede innehavere av høye stillinger til å undervurdere sitt ansvar.
 • Historiens dom
  Innflytelse er alt. Innflytelse uten dømmekraft kan tåles fordi minnet hever oss selv som bedømmere. Dømmekraft uten innflytelse fortrenges fordi minnet er plagsomt. Slik er utenriksminister Koht historisk interessant, generalstabssjef Hatledal ikke.
 • Ulikhet for loven
  Den politiske virkelighet uttrykkes gjennom lovene; den materielle gjennom håndhevelsen av dem. De svake setter sin lit til lovene, mens de sterke ivaretar sine interesser like fremgangsrikt gjennom påvirkning av håndhevelsen.
 • Veier til rikdom
  I enklere samfunn er korrupsjon, i utviklede finanstransaksjoner den bredeste vei til uhorvelig rikdom.
 • Av dyd eller svikt
     Et handlingsvalg som sjelden bringer ære
     er det å kunne, og å la det være.
 • Politisk lederskap
  Evnen til å skape oppslutning uttrykker politisk lederskap. Det innebærer en risiko for å mislykkes, og den er prisen for ettertidens anerkjennelse.
 • Herskerkultur - 2
  Lederens motiv er gruppens fremgang. Den bygges på andres styrke. Herskerens motiv er egen overlegenhet. Den bygges på andres svakhet.
 • Herskerkultur - 1
  Lederen går fremst, utsatt, og trekker gruppen med seg. Herskeren går bak, beskyttet, og driver gruppen foran seg.
 • Makt over andre
  Alt som kan gjøres vil før eller senere bli gjort.
 • Dårlig samarbeid
  Når meningsforskjell skaper uro i en organisasjon, er henvisning til samarbeidsproblemer en fremgangsmåte som fritar partene fra å forsvare sine standpunkter, og i stedet plassere årsaken som et lyte hos motparten.
 • Krisehåndtering
  Allsidig planlegging og regelmessige øvelser er nødvendige forutsetninger for virkningsfull innsats når det uforutsette inntreffer.
 • Fremskridende alder
  I tidligere tider kunne man håpe på respekt som distré. Nå blir man bare surret.
 • Valgkamp
  Opprioritering er politikk. Nedprioritering er ledelse.
 • Ulikhet for loven
  Den politiske virkelighet uttrykkes gjennom lovene, den materielle gjennom håndhevelsen av dem. De svake setter sin lit til lovene, mens de sterke ivaretar sine interesser like fremgangsrikt gjennom påvirkning av håndhevelsen.
 • Evig kamp
  For noen kvinner er kampen for likestilling mer interessant enn likestillingen selv. Kampen begrunner privilegier, likestillingen ikke.
 • Fortrolighet menneskeliggjør
  Formene er mer frigjorte i dommerrommet enn i rettssalen. Det er ikke uttrykk for manglende respekt for lovene eller for partene, men et tegn på at lovene blir anvendt i en menneskelig virkelighet.
 • Fornyende tanker
  Spørsmålene er alt; svarene følger.
 • Skadelige kompromisser
  Undergraving av demokratisk handlekraft skjer når den politiske kultur er preget av konfliktvegring og kompromisser i den grad at det hindrer beslutninger på utfordringenes nivå.
 • Takknemlighetsgjeld
  Det forekommer at fremgangsrike mennesker som trekker stor veksler på andre er mest anerkjennende overfor dem de skylder minst. Årsaken er snarere usikkerhet enn utakknemlighet.
 • Språkkultur
  Når kulturbegrepet utvides fra å betegne fremdyrkede, foredlede former til å omfatte alle forekommende former, er begrepet blitt innholdsløst ettersom dets motsetning ikke kan tenkes. Slik fremmer NRK ingen språk
  kultur.
 • Offentlig/privat samarbeid
  I demokratier bygger politisk makt på fullmakt til å skattlegge for fellesskapets formål. Private interessers tilnærming til den politiske makt er motivert av ønske om egen fordel. Vellykket vekselvirkning krever atskilte roller, gjensidig uavhengighet, og åpen forvaltning.
 • Kulturell utvikling
  I perioder med kulturell vekst vil makthaverne støtte seg til elitære verdier og tilskynde formidling av dem til bredere befolkningslag. I oppløsningstider vil makthaverne avvise elitære verdier, fordrive dem til indre eksil og opphøye det folkelige til norm.
 • Å rette urett
  Krenkelser og urett kan ikke rettes med ny urett. Urett mot jødene kan ikke rettes med urett mot palestinerne. Urett mot mødrene kan ikke rettes med urett mot sønnene.
 • På reise
  Snakk ikke om hvor du kommer fra, men om hvor du skal. Det gjelder også for reisen gjennom livet.
 • Tjenelig adferd
  Dydige adferdsnormer - med eller uten guddommelig status - uttrykker regler for individuell adferd som bidrar til fellesskapets styrke. Normene utvikles og hevdes under forhold hvor individene ser sine interesser ivaretatt gjennom fellesskapet, og oppløses når dette ikke lenger er tilfellet.
 • Dobbel straff
  Den som vurderer utgifter annerledes på lønningsdagen enn dagen før, har ikke orden i sin økonomi. Straffen er stadig pengemangel, og i tillegg en vedvarende utilfredshet som skyldes fraværet av begrensning for de følte materielle behov.
 • Politisk operatør
  Evnen til å tilpasse standpunkter etter skiftende stemninger kjennetegner en politisk operatør. Operatøren kan tilfredsstille velgernes behov i en oppløsningstid, men etterlater ikke spor i historien.
 • Tillit med forpliktelse
  Representativt demokrati forutsetter at de valgte representantene styrer ut fra sin innsikt og dømmekraft til velgernes og fellesskapets beste. Representanter som lar seg lede av opinionsmålinger glemmer at de er valgt for å sette seg bedre inn i sakene enn de som valgte dem. Å sikre gjenvalg er ikke en demokratisk plikt.
 • Viljens redskap
    
  Når det du vil og det du vet
    må si's med mer autoritet,
    da er er UTVALG hendig:
    Rett sammensetning og mandat
    og frist som passer akkurat
    er alt som er nødvendig.
 • Embetsverkets status
  Tidshorisonten i den politiske ledelsens bevissthet bestemmer embetsverkets status. For en ledelse som fører langsiktig politikk er embetsverket det nødvendige redskap for å omsette politisk vilje til virkelighet. For en mediedrevet politisk ledelse står embetsverkets forankring i saklige kjennsgjerninger som et hinder for realiseringen av de dagsaktuelle utspill.

 • Guddommelige farer
  Alle religioner anviser livsførsel for de tilsluttedes fremgang. Overfor utenforstående opptrer religionene ulikt, fra misjonerende til passivt respekterende, og videre til ekskluderende og diskriminerende. Farligst for utenforstående er religioner som formidler guddommelig støtte for omtvistede krav på fast eiendom.

 • Tapt handlefrihet
  Det gjelder for enhver husholdning, privat som offentlig: Dersom man over tid forplikter større utgifter enn man har dekning for, forsvinner handlefriheten. Da bestemmes tilværelsen ikke av de midler man disponerer, men av størrelsen på de beløp man mangler.

 • Herskerkultur - 3
  Herskeren ser seg ikke som en del av gruppen, men som overordnet den. Slik kan han kreve ekstra godtgjørelse for sin arbeidsmotivasjon, mens han samtidig venter av sine underordnede at de skal være motivert av lojalitet til ham.

 • Herskerkultur - 4
  En organisasjon som styres gjennom resultatkrav satt av personer uten innsikt i organisasjonens utførende virksomhet fremmer herskerkultur.

 • Midlenes makt over målene
  Krevende oppdrag gir grunnlag for utvikling av ferdigheter. Så hender det at ferdighetene over tid tar overhånd og finner utløp i former som overskygger formålet, slik vi kan se i keltisk ornamentikk, barokke katedraler og mobiltelefoners funksjonalitet.

 • Makt over andre
  Makt utøves på tre nivåer:
  - På det laveste nivå har utøveren evne til å tvinge sin vilje på andre, mot deres uttalte ønske.
  - På det midlere vil de undertvungne uttrykke takknemlighet og glede ved å underkaste seg makthaverens vilje, også når det i saken ikke er til deres fordel.
  - På det øverste, fullkomne nivå kan makthaveren uten motsigelse definere sin egen fortreffelighet og sin egen fremgang.
  Demokratisk makt kan ikke overskride det laveste nivået.

 • Liten innflytelse
  Mennesker med utpreget evne til selvstendig tenkning har ofte liten innflytelse, og har seg selv å takke for det. De er regelmessig opptatt av problemstillinger som ligger utenfor tidsstrømmene, og blir derfor oppfattet som virkelighetsfjerne. Skulle tiden for deres tanker komme, engasjerer de seg ikke fordi disse tankene da er et tilbakelagt stadium for dem, og de ønsker ikke å opptre med «Hva sa jeg?».

 • Virkelighetsflukt
  Det forekommer mennesker som forlater en uløst, enklere oppgave for å gå i gang med en vanskeligere. Slik fortsetter de inntil de har kommet til oppgaver som er så vanskelige at de finner aktverdige grunner til at deres anstrengelser er resultatløse. Fenomenet er sjeldent på individuelt nivå, men man kan mistenke at det er mer utbredt i organisasjoner. Ingen global utfordring er for stor for et lokallag.

 • Privatisering
  Markedsøkonomi forutsetter et marked kjennetegnet ved flere uavhengige tilbydere, flere uavhengige kjøpere, og at rikeligheten av tilbud bestemmes av pris. I praksis kan de største gevinstene hentes når forestillingen om et marked råder, uten at forutsetningene er til stede.

24. januar 2022