Mest lest over tid:
Immanuel Kant - fysikk og metafysikk
Ibn Khaldûn - samfunnsviteren
Utviklingen av utviklingslæren
Utviklingslæren: Pungdyrenes budskap

Hangarskip: Når størst ikke lenger er best?

Staten må strammes opp
 
Ledelse i aspik

2. august 2023
Handlekraft ved bordenden

Mens vi venter på neste langtidsplan: Styrket forsvar – eller bare fantasier? 
Les mer...

12. mai 2023
Liten forsvarsvilje

Det mangler ikke seminarer – med og uten politikere – hvor man drøfter den alvorlig skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen, men det reviderte budsjettet speiler ingen slik situasjonsforståelse. 
Les mer...

8. mars 2023
Åpent brev til Regjeringen:
Forsvarspolitikkens hovedutfordringer

Arbeidsgruppen i Institutt for Forsvarsopplysning (IFO) har sendt et åpent brev til Regjeringen med en presisering av behovet for politiske beslutninger på korteste sikt. 
Les mer...

6. februar 2023
Nye stridsvogner, forsterket budsjettkrise?
Regjeringen stiller sterkt bak vedtaket om å anskaffe 54 nye stridsvogner fra Tyskland. Anskaffelsen skal styrke Hæren og styrke det nordisk/tyske samarbeidet. Hva med finansieringen?
Les mer...

10. januar 2023
Follobanen i kjent stil
Mediene bringer tallrike oppslag om den mislykkede åpningen av den nye Follobanen. Lærdommene er usikre.
Les mer...

28. novenber 2022
IFO notat -
Forsvarsbudsjettet for 2023

En arbeidsgruppe oppnevnt av Institutt for Forsvarsopplysning (IFO) har tidligere utgitt to notater om utviklingen i Forsvaret. Gruppen har nå utarbeidet en kommentar til forsvarsbudsjettet for 2023.
Les mer...

27. september 2022
Kjernevåpen: Tid for besinnelse

Vladimir Putin åpner for å bruke kjernevåpen i krigen mot Ukraina. Stormaktene styrker sine arsenaler. Har man glemt hva det dreier seg om?
Les mer...

21. mars 2022
Håp om styrket forsvar

Bedømt etter ledende personers uttalelser er det nå vilje til realisme i forsvarsplanleggingen.
Les mer...

12. mars 2022
Formalitetenes begrensning
Hadia Tajiks skjebne er saklig sett fortjent, men i videre perspektiv uttrykker hun tidsånden.
Les mer...

24. januar 2022
Urolige tider: USA
Det passerte årsskiftet fokuserte flere dystre globale utsikter. Tvil om demokratiets fremtid i USA er meget skremmende.
Les mer...

15. november 2021
Forsvarskommisjonen og dagens håpløse ubalanse

Kommisjonens viktigste oppgave vil være å vise vei for en reell balanse mellom Forsvarets oppgaver, operative evne, og budsjett.
Les mer...

14. juni 2021 - Klassekampen 12. juni
Regjeringen sletter sine spor

Tapet av Statskalenderen er jevngodt med utslettelse av historien.
Les mer...

24. februar 2021
En annen tid
Koronabegrensninger virker litt sløvende etter hvert, og tiltaksløsheten leder til mimring. Noen erfaringer speiler tidligere normer i samfunnet. Pluss og minus.
Les mer...

3. februar 2021
Ny aktualitet: Helse sør-øst-nord-vest

Budsjettene dekker ikke forventningene. En annen organisering kan kanskje hjelpe.
Les mer...

26. januar 2021
USA: Forbigående tumult eller varige endringer?

Selv om ingen kan svare på spørsmålet, er det tid for refleksjoner.
Les mer...

30. oktober 2020
Revidert LTP: Fortsatt ingen forsvarsplan
Har regjeringen og Stortinget fått innsikt unntatt offentlighet som tilsier at det egentlig ikke haster så meget med styrkelse av forsvaret?       
Les mer...

7. oktober 2020
Nobels fredspris: Inspirasjon og problemer
Fredrik Heffermehl har utgitt en ny bok som belyser Stortingets og Nobelkomiteens tilsidesettelse av Nobels testamente, og argumenterer for fredsarbeid i Nobels ånd.      
Les mer...

26. august 2020
Hvordan møte utfordringene fra Kina?
Kinas vekst og ambisjoner stiller Vesten overfor store utfordringer. Den største vil kanskje være å utvikle et grunnlag for felles handling. Arne Jon Isachsen bringer et viktig bidrag til problemforståelsen.    
Les mer...

16. august 2020
Kulturimpulser sørfra
Pandemitider gir rom for refleksjon. Jeg vil berømme to kilder til høyverdig underholdning og inspirasjon.   
Les mer...

23. mai 2020
Menn med makt
Avklaring av Vestens forhold til Kina blir en stor utfordring i årene fremover. To hovedaktører er Xi Jinping og – enn så lenge – Donald Trump. Nylige publikasjoner bidrar til forståelse av disse menns meget ulike grunnholdninger.   
Les mer...

19. april 2020
Forsvarspolitikk uten plan
Regjeringens Langtidsplan for forsvarssektoren fremstilles som en stødig forlengelse av politisk omforente linjer. I virkeligheten innebærer den en strategisk omvurdering fra regjeringens side.  
Les mer...

29.februar 2020
FORSVARET: Så enkelt, så vanskelig
Regjeringens Langtidsplan for forsvaret (LTP) kan ventes 3. april. Sikkert blir det mange sider tekst om mange aktverdige mål, men egentlig er det bare to spørsmål som teller.
Les mer...

28. mars 2020
FORSVARET: Ingen kampflykrise?
Sjef Luftforsvaret har offentliggjort en beroligende rapport om innfasingen av F-35. Et tydeligere bilde kreves.
Les mer...

8.mars 2020
Regjeringen: Sosialt inhabil?
Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen måtte gå av på grunn av uryddige lønnsforhold. Underveis reiste statsministeren en annen problemstilling som forhåpentlig kan henlegges. 
Les mer...

11.februar 2020
FORSVARET: Tid for politiske valg
Forsvaret må styrkes. Den nye langtidsplanen for Forsvaret må bygge på samsvar mellom sikkerhetspolitikken, forsvarsstrukturen og budsjettrammene. Dette vil stille store krav til våre politikere.
Les mer...

24. januar 2020
Kina mot USA – kampen om hegemoniet
David Leonhardt er en tungvekter i New York Times, - prisbelønnet journalist og redaksjonsmedarbeider. Hans iakttagelser og vurderinger gjør inntrykk, selv om de ikke er oppmuntrende.
Les mer...

15. desember 2019
Litt av en valgordning
Parlamentsvalget i Storbritannia har gitt brakseier for de konservative. En titt på tallene belyser valgordningen. (For spesielt interesserte.)
Les mer...

7. desember 2019
Hangarskip: Når størst ikke lenger er best - ?
Militære stridskonsepter bygges opp av teknologi og foreldes av erfaring. Slagskipenes hegemoni ble knekket i første trefning med et hangarskip. Er det hangarskipenes tur nå?
Les mer...

8. november 2019
Departementets rolle i trygdeskandalen
Etter det som hittil er kjent peker saken mot så mange delaktige instanser at det kan ligge an til pulverisering av ansvar. Hva med departementet?
Les mer...

13. oktober 2019
Forsvarssjefens tunge budskap
Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er tydelig nok, men anbefalingen ligger et godt stykke utenfor dagens bevilgningsvilje.
Les mer...

5. oktober 2019
Bane NOR
må ut av skapet
De stadige tekniske problemene er ille men vel så problematisk er håndteringen.
Les mer...

2. september 2019
Bane NOR: På feil spor

Tross omfattende oppgraderinger og vedlikehold har regulariteten vært synkende. Hvordan står det til med systemkompetansen?
Les mer...

13. mai 2019
BREXIT: Hvem er skyldige?

Per Edgar Kokkvold mener EU har et vesentlig ansvar for en avtale som (hittil) ikke godkjennes av Underhuset. Det synet er dårlig begrunnet, men motargumenter finnes.
Les mer...

18. mars 2019
Hvilke politikere har ansvar for Forsvarets tilstand?
Aftenposten tegner et dystert bilde av ressursknapphet som vil begrense utnyttelsen av F-35 etter hvert som flyene blir levert.
Les mer...

18. februar 2019
Huawei - igjen
Konflikten rundt kinesiske Huawei har ruget lenge før utbruddet som nå har kommet.
Valgene er viktigere enn saken alene.

Les mer...

23. januar 2019
Forsvarssjefen er tydelig
Tiden for fortrenging av Forsvarets problemer er definitivt forbi. Kanskje kan vi håpe på politisk oppfølging også?
Les mer...

12. januar 2019
BREXIT: En annen belysning
En artikkel av Joseph Harker, (The Guardian 12. jan.) gir et annet (og mer venstreorientert) perspektiv på bakgrunnen for brexit enn O’Toole.  
Les mer...

20. november 2018
BREXIT: En belysning av bakgrunnen
En artikkel av Fintan O’Toole (The Guardian 16. nov.) gir den dypere bakgrunnen for det politiske spillet som har utfoldet seg i London om UKs fremtidig tilknytning til EU.
Les mer...

10. oktober 2018
Forsvarsbudsjettet for 2019
Langtidsplanen følges opp
Les mer...

8. juli 2018
Behold Finnmark og sats på utbygging
Etter stortingsvedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark er iveren for omkamp uvanlig sterk. Kanskje har viktige argumenter blitt undervurdert.
Les mer...

29. april 2018
Dieselmotoren – miljøvinner igjen?
Problemene med dieselmotorens utslipp av NOx synes løst, teknisk og økonomisk. Men hva med den politiske dynamikken?
Les mer...

10. mars 2018
Flaggkommandøren krever språkkultur
Les mer...

19. februar 2018
Finnene lykkes!

The Guardian er meget anerkjennende i omtalen av finnenes holdninger, politiske kultur og praktiske løsninger.
Les mer...

15. januar 2018
Forsvarspolitikken:
Del 1 - Valgprogram og måloppfyllelse

En oppsummering ved årsskiftet og skiftet av forsvarsminister. Les mer...
Del 2 - Utfordringene
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overtar mer realistiske planer enn forgjengerne, men tunge tak venter. Les mer...

4. februar 2018
Velferdsprofitør

Ordet har moralsk nedsettende klang, men hva er problemet?
Les mer...

13. oktober 2017
Forsvarspolitikken på rett spor
Budsjettnivået for 2018 og prioriteringene viser realisme, men budsjettdokumentet krever analyse for riktig forståelse.
Les mer...

6. desember 2017
Den stive staten
Sterkere lokalt selvstyre kan ha fordeler, men vi må være
innforstått med forutsetningene.  
Les mer...

27. april 2017
Trykket i Teknisk Ukeblad 25. april 2017
Jernbaneteknologi
To nye jernbaneanlegg viser teknisk svikt. Hvor er kompetansen?
Les mer...

24. mars 2017
Trykket i Klassekampen 23. mars 2017
Politisk ansvar
Regjeringen visste ikke om dårlig sikkerhet. Det speiler et dypere problem.
Les mer...

1. mars 2017
Tjodareik 10 år

En markering
Les mer...

Kommentar 12. februar 2017
Trykket i Klassekampen 10. februar 2017
Marinens operative kapasitet
Riksrevisjonen påpeker at fregattene ikke har den operative evnen
som Stortinget har forutsatt. Men hva var forutsetningen? 
Les mer...

Kommentar 5. februar 2017
Trykket i Dagens Næringsliv 3. februar 2017
Et steg mot "kjempesmellen"?
Merk deg ordet: hydrino.
Kan det nye enegriprosjektet berge klimaet og gjøre slutt på oljeøkonomien? 
Les mer

Kommentar 22. januar 2017
Forsvaret: Nyttige avklaringer fra finansministeren
Siv Jensens foredrag i Oslo Militære Samfund fortjener honnør. 
Les mer...

Kommentar 30. november 2016
"Tidens Løsen"

Brexit og Trump, ulikhet og populistiske strømninger gjennom Europa: Welhavens dikt fra 1848 har fått ny aktualitet.
Les mer...

Kommentar 22. oktober 2016
Forsvarsbudsjettet for 2017

Budsjettøkningen er tydelig, men når kommer økningen i forsvarsevnen?
 
Les mer...

Kommentar 6. september 2016
Sterke ord, svak krigsberedskap

Omfattende lekkasjer fra regjeringens arbeid med Langtidsplanen for forsvarssektoren viser at forsvarssjefen ikke har nådd frem med sin plan for å sette dagens avdelinger, fartøyer og fly i kampklar stand.

Les mer...

Kommentar 25. juni 2016
Trykket i Dagens Næringsliv 23. juni 2016
Kampkraft tross budsjettklemme

Langtidsplanen for forsvaret er et gjennombrudd i virkelighetsforståelse. Men hva er regjeringens budsjettrammer?

Les mer...

Kommentar 14. mai 2016
Trykket i Dagens Næringsliv 13. mai 2016
Forsvar nå - eller om tyve år?

Langsiktig planlegging er nødvendig, men langsiktighet må ikke fortrenge de nære utfordringene.

Les mer...

Kommentar 20. mars 2016
Trykket i Dagens Næringsliv 18. mars 2016
Forsvar ved korsvei

Regjeringen må gi svar på om Forsvaret skal kunne stanse et militært angrep inntil hjelp kommer.
Les mer...

Kommentar 21. februar 2016
Trykket i Klassekampen 19. februar 2016.
Norges veivalg

Regjeringen har talt: Den har ikke lenger noen nasjonal sikkerhetspolitikk.
Les mer...

Kommentar 9. februar 2016
Trykket i Dagens Næringsliv 6. februar 2016.
Lovlig korrupsjon?

Bonuspoeng hos SAS for reiser med Flytoget forsterker et gammelt problem.
Les mer...

Kommentar 20. januar 2016
Mot en ny æra i sikkerhetspolitikken

Det synes så godt som avgjort at regjeringen ikke vil foreslå budsjettøkninger som kreves for et militært krigsforsvar, et «førstelinjeforsvar». En ny sikkerhetspolitikk må tilpasses de militære realitetene. 
Les mer...

Kommentar 21. desember 2015
Stort ting for små problemer

Stortinget konsentrerer sin kontrollfunksjon om små saker, men skygger unna de viktigere. 
Les mer.

Kommentar 3. desember 2015
Trykket i Dagens Næringsliv 30. november
Statlig eierskap: Mer enn etikk
Statlig eierskap dreier seg om mer enn etikkontroll. Viktige samfunnsinteresser tilsier en bred vurdering av selskapene. - Trykket i Dagens Næringsliv 30. november.
Les mer...

Kommentar 6. oktober 2015
FMR: Skjebnetung lesning

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) gir alternativene for en rasjonell forsvarspolitikk. For første gang siden debatten om NATO-medlemskapet kreves en reell politisk vurdering av landets sikkerhetsutfordringer og behov for militært forsvar. 
 Les mer...

Kommentar 29. september 2015
Ferie i Finland

Alltid inspirerende å besøke et velorganisert land. 
 Les mer...

Kommentar 28. august 2015
Trykket i Dagens Næringsliv 26. august
Dramatikk i forsvarspolitikken
Skal vi ha et krigsforvar eller bare vaktstyrker? 
 Les mer...

Kommentar 23. juni 2015
LENR - en god status

Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng gir en innsiktsfull innføring i de problematiske forholdene rundt forskningen på lavenergetiske kjernereaksjoner, LENR.
 Les mer...

Kommentar 30. mai 2015
Forsvaret: McKinsey-rapporten

Rapporten gir gode indikasjoner på områder som kan være modne for effektivisering, men de oppgitte gevinstene kan ikke tas bokstavelig.
 Les mer...

Kommentar 7. mai 2015
Forsvaret: Ekspertgruppens klare tale
 
Gruppen argumenterer med tyngde og klarhet for en tidsmessig sikkerhets- og forsvarspolitikk. Behandlingen av forsvarsøkonomien er ikke god, men temaet ligger utenfor mandatet.
 Les mer...

Kommentar 25. april 2015
Forsvaret: Et skritt i feil retning
 
Forsvarsdepartementet har kunngjort en vesentlig organisasjonsendring uten å se på helheten i ledelsen eller de praktiske konsekvensene.
 Les mer...

Kommentar 19. april 2015
Forsvaret: Taushet om det viktigste
 
Bedømt etter oppslagene i mediene øker interessen for Forsvaret. Men fortsatt er det ingen avklaring av Regjeringens sprikende utspill om budsjettrammene.
 Les mer...

Kommentar 26. februar 2015
Om foretaksstraff - og en rettelse om forsvarsutgiftene
 
 Les mer...

Kommentar 19. februar 2015
Forsvarsministeren: Klare utfordringer, uklar økonomi
Forsvarsministerens foredrag er historisk i virkelighetsbeskrivelse og bredde i opplegget for en ny langtidsplan. Men økonomiforutsetningene - ? 
 Les mer...

Kommentar 25. januar 2015
Forsvaret: Drøm eller virkelighet?

Drømmer jeg, eller er jeg våken? Jeppe på Bjergets problemstilling aktualiseres om man lytter til statsministeren. 
 Les mer...

Kommentar 15. desember 2014
Hvem lytter?

Ulovlige basestasjoner for tapping av mobiltrafikk påminner om gammel lærdom.
 Les mer...

Kommentar 29. november 2014
Minnet om Karelen

30. november markeres 75-årsdagen for Sovjetunionens angrep på Finland i Vinterkrigen. Tross seier for selvstendigheten feirer man ikke, man minnes. 
 Les mer...

Kommentar 5. oktober 2014
Ramme alvor i forsvarspolitikken

Et innlegg tatt inn i Dagens Næringsliv og på Civita's nettsider.
 Les mer...

Kommentar 28. mai 2014 - først publisert på Forsvarslinjer.on
Forsvaret: Erkjent behov for nytenkning

En ny forsvarsstudie må fange opp både endrede utfordringer og nye teknologiske muligheter. 
 Les mer...

Kommentar 19. mai 2014 - først publisert på MINERVAnett.no
Nye toner i forsvarspolitikken

Det erkjennes nå at Forsvarets krigsbredskap er mangelfull. Og hva så?
 Les mer...

Kommentar 5. mai 2014 - først publisert på NRK Ytring
Åpenhet om Forsvaret

Det loves større åpenhet om Forsvaret, men hvor går grensene?
 Les mer...

Kommentar 22. april 2014
Naboen i øst

Finnene følger utviklingen i Russland. Som vanlig dempes dystre tanker med avmålt ironi.
 Les mer...

Kommentar 11. mars 2014
Neste energisjokk (2)

Det gjelder de mulige, billige og helt rene nye energikildene. En svensk innføring og vurdering anbefales.
 Les mer...

Kommentar 28. februar 2014
Kullsvart dobbeltmoral, eller - ?

Den politiske vilje er kanskje ikke helt gjennomtenkt.
 Les mer...

Kommentar 10. februar 2014
Verdien av en flyplass

Distriktspolitikken mangler grunnlag i nasjonale målsetninger.
 Les mer...

Kommentar 29. november 2013
Forbrytelse og straff

En vaneforbryters erfaring.  
 Les mer...


Artikkel 2. november 2013
Det neste energisjokket?

Veien kan være kort til ubegrenset tilgang på miljøvennlig og rimelig energi, hvis eksperimenter med såkalt lavenergi kjernereaksjon (LENR) fører frem. Konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske. Politisk initiativ er påkrevet.  
 Les mer...

Kommentar 18. mai 2013
Forsvarets kapasitet

Leserinnlegg i Aftenposten i dag.
 Les mer...

Kommentar 21. april 2013
Hemmelighold

Det kan ikke unngås at hemmelighold møtes med mistenksomhet, men bør det være gratis å fremme grunnløse beskyldninger? 
  Les mer...

Kommentar 11. mars 2013
Statlig eierstyring

Debatten om kvalifikasjoner for styremedlemmer i selskaper med statlige eierinteresser har et galt utgangspunkt. 
  Les mer...

Kommentar 27. desember 2012
Pliktfølelse
Gamle tanker ved årets slutt 
  Les mer...

Kommentar 7. desember 2012
Fakta, skjønn og politikk

Debatten om Riksrevisjonen fortsetter. Her gjengis to innlegg fra Dagens Næringsliv. 
  Les mer...

Kommentar 29. november 2012
Politikk, ansvar og fakta

Politikerne skal stille politikere og byråkrater til ansvar, men de er avhengige av at Riksrevisjonen først legger fakta på bordet. Først publisert i Dagens Næringsliv.
  Les mer...

Kommentar 25. oktober 2012
Staten må strammes opp

Gjørv-kommisjonens rapport, ståket i helsevesenet og i utøvelsen av statlige eierskap peker i samme retning: Uklare roller og prinsippløs praksis, i hele kjeden fra Stortinget til de utførende ledd.  
  Les mer...

Kommentar 12. oktober 2012
Huawei

Utestengingen av Huawei som leverandør av bakkenett for mobiltelefoni markerer en nyorientering av Vestens forhold til den øvrige verden. Den kan få vidtrekkende konsekvenser.  
  Les mer...

Kommentar 27. september 2012
Forsvarsministere med uoppgjort gjeld

Før valget dreier det seg vanligvis om politisk selvtilfredshet, men gjeldspostene bør allikevel ikke glemmes. 
  Les mer...

Kommentar 27. august 2012
Lærdommen fra Kings Bay

22. juli hadde lite til felles med gruveulykken, men når den siste nå trekkes frem kan det være tid for å friske opp de politiske lærdommene.
  Les mer...

Kommentar 24. juni 2012
Forsvarsministeren fortrenger virkeligheten

En trilogi med utgangspunkt i Aftenpostens leder 15. juni belyser Barth Eides uvillighet til å møte påstander om at langtidsplanen for Forsvaret er underbudsjettert.
  Les mer...

Kommentar 14. juni 2012
Svikt som svekker sikkerheten - forts.

Forsvarsministeren har imøtegått min kronikk i DN 7. juni, og jeg har skrevet et svar til det.
  Les mer...


Kommentar 11. juni 2012
Først trykket i Dagens Næringsliv 7. juni 2012
Svikt som svekker sikkerheten

Langtidsproposisjonen for Forsvaret forsterker ubalansen mellom bevilgninger og utgifter. Resultatet vil bli et redusert utbytte av de store investeringene, og en gradvis svekkelse av evnen til å løse oppgavene.
  Les mer...

 

Kommentar 9. april 2012
Tilfellet Günter Grass
Påskens oppstyr om et politisk dikt er lærerikt for oss som har Europa på avstand. 
 Les mer...

Kommentar 21. mars 2012
Først trykket i Dagens Næringsliv 17./18. mars 2012
Herskap og tjenere
Embetsverket i departementene har tapt posisjon og innflytelse til fordel for politikerne, - i den grad at det blir meningsløst å straffe embetsverket for politikernes feilgrep.  
 Les mer...

Kommentar 2. mars 2012
Grenser for politikk (forts.)
Stormen mot Lysbakkens lederskap bygger på ideelle men foreldete forutsetninger.
 Les mer...

Kommentar 23. februar 2012
Grenser for politikk
Lysbakkens tankegang er mer problematisk enn det underliggende saksforholdet. Britene har noe vi kan lære av.
 Les mer...


Kommentar 5. desember 2011

Uhyrlige illgjerninger ustraffet

Siste sommers massedrap bør motivere til å gjenoppta etterforskningen av brannene på Scandinavian Star.
 Les mer..

Kommentar 21. september 2011
Katastrofe i utvikling
Det er tid for handling på Åkneset.
 Les mer...

Kommentar 28. januar 2011
Forsvarsdepartementet:
Den problematiske modellen

En ny runde om organiseringen av den integrerte ledelsen bør legge prinsipielle vurderinger i bunnen.      
  Les mer...

Kommentar 11. august 2010
Folkesjelen i hardangerbunad
Protestene mot den fremskredne planen for bygging av en kraftlinje over Hardangerfjorden illustrerer ulike sider ved vår norske folkesjel.
 
Les mer...

Kommentar 16. juni 2010
Forsvaret: Behov for klarhet i toppen
Etter ni måneder i stillingene må forsvarsministeren og forsvarssjefen vise at de ikke fortrenger virkeligheten. Eller motiverer andre til ønsketenkning.
 
Les mer...

Kommentar 26. mars 2010
Veipolitikk til påskefjellet
Riksveiutbyggingen er ikke hva den gir seg ut for. Ta med et eksempel på turen til fjells.
 Les mer...
 

Kommentar 18. desember 2008
Krigshistorisk selvforståelse
Et balansert historiesyn er viktig fordi historisk erfaring vil prege våre holdninger til fremtidens utfordringer.
 
Les mer...

Artikel 25. januar 2008
Forskningsledelse
En kort innføring i ledelse av anvendt forskning, med vekt på kvalitative forhold.
Forord  Les mer...
Innledning
 
Les mer...
Lede eget arbeid  
Les mer...
Lede prosjekt  Les mer...
Lede organisasjon  (kommer senere)
Forskningspolitikk  (kommer senere)

Artikkel 12. desember 2007
Immanuel Kant - fra fysikk til metafysikk
Før han skrev sine berømte filosofiske verk, leverte Kant betydelige bidrag til fysikken. Disse fikk han liten anerkjennelse for, men det virker sannsynlig at hans erfaringer som fysiker fikk avgjørende innflytelse på hans tenkning om menneskets forståelse av den fysiske verden.
 
Les mer...

Artikkel - 1. mars 2007
Ibn Khaldun - En samfunnsviter for vår tid
Ibn Khaldûn (1332-1406) fullførte i 1377 sitt verk om historiens drivkrefter i videste forstand. Med utgangspunkt i menneskets natur, drøftes utviklingen av ulike samfunn. Han viser at et syklisk utviklingsforløp, mot forfall og oppløsning er uavvendelig. Det er denne siden av hans fremstilling som har en spesiell aktualitet for forståelsen av de vestlige samfunns situasjon i dag.
 
Les mer...

Artikkel - 15. april 2007
Motstandsfolket
Det norske folk er et "motstandsfolk". I dette ligger det at vi i større grad enn våre nabofolk ser virkeliggjøringen av våre ønsker gjennom motstand mot fellesskapets institusjoner, enn ved samarbeid innenfor dem. Vår evne til å samles om felles mål er tilsvarende bergenset. Tre artikler beskriver utviklingen til dagens situasjon, med en sterk politisering av det sivile samfunn og en tilsvarende svekkelse av statens institusjoner.
 Del 1 - Historien    Les mer...
 
Del 2 - Det politiserte samfunn    Les mer...
 
Del 3 - Svak styring, sterk motstand   Les mer...

                          o - 0 - o