18. april 2010                               
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Ledelse av fagetater - kommentarer

Etter Dagens Næringslivs oppslag om min kritikk av ansettelser av ledere for statens fagetater innløp en rekke kommentarer til DNs blogg.
Her er noen momenter og mine tilsvar.

Dagens Næringsliv brakte 16. april et intervju med meg, hvor jeg i følge overskriften langer ut mot ledere i staten. Som det fremgår av teksten angriper jeg egentlig ikke lederne, selv om jeg har forståelse for at uttalelsene kan oppfattes slik, både av leserne og av de omtalte lederne selv. Mitt anliggende er ikke å vurdere de nåværende ledernes dyktighet, men å reise spørsmål om kriteriene for ansettelse av lederne for statens fagetater. Uheldigvis er det ikke mulig å belyse nåværende praksis uten å vise til eksemplene.
            Mitt poeng, som lesere av Tjodareik vil kjenne fra før, er at det er uholdbart at det ikke stilles krav om at ledere for fagetatene må ha faglig innsikt i etatens kjernevirksomhet. Dette har jeg begrunnet bl.a. i artikkelen Ledelse i aspik.
            Noen poeng fra innleggene på DNs kommentarblogg:

·        Det finnes historiske eksempler på dyktige etatsledere uten fagbakgrunn. – Enig, men det beviser ikke at fagkunnskap er irrelevant. Snakker vi kanskje om unntagelser, personer med eksepsjonell forestillingsevne? – og ville de kanskje vært ennå bedre MED fagkunnskap?
 

·        Kravet til fagkunnskap kan ikke gjelde bare for etatssjefene, men må gjelde også for statsrådene. – Det er jeg ikke enig i. Den politiske ledelsen skal operere på det politiske plan og bygge sine avgjørelser på etatenes faglige utredning av alternativer og konsekvenser.
 

·        Politisk kompetanse er nødvendig for en etatssjef. – Jeg er usikker på hva det legges i begrepet politisk kompetanse. En viss forståelse av politiske prosesser er nødvendig, og etatssjefen skal naturligvis gjennomføre politiske vedtak (når de er gjennomførbare). Men hvis påstanden er at etatssjefen må tilhøre et partipolitisk nettverk for å "lobbe" faglige synspunkter, har vi et alvorlig problem med rolleblanding.
 

·        Ingen leder kan vite alt, så lederens oppgave er å forvalte medarbeidernes innsikt. Dyp fagkunnskap avsporer fra helheten.  – Dette er det underliggende mantra i læren om "profesjonell", ikke-faglig ledelse. Det er et drøyt skritt fra å konstatere at ingen er allvitende til å lovprise uvitenhet. Hvordan kan lederen uten faglig innsikt vurdere motstridende synspunkter i egen organisasjon? – eller kvaliteten av de kostbare konsulentrapportene? – eller forklaringer som gis når noe går dårlig? Ikke noe problem, sier disse lederne selv, men hvor troverdig er det? Hvor er bevisene for at personer med dyp fagkunnskap ikke kan utvikle helhetssyn?
 

·        Krav til fagkunnskap i ledelsen vil bety innavl og treghet i forhold til nye utfordringer. – Her ligger det en klar risiko, spesielt ettersom fagmiljøene i landet er små. Risikoen kan motvirkes slik noen av etatene gjør: Sørge for personellutveksling etat-bransjeindustri-forskning, og ved å gi nøkkelmedarbeidere ett eller flere års utenlandsopphold i relevante fagmiljøer i utlandet. Dette gir sterke, faglige nettverk og styrker evnen til å se etatens virksomhet i "utenfraperspektiv".

Ellers synes jeg uttalelsene de "profesjonelle" lederne gir til DN som kommentar til mine påstander i intervjuet bekrefter den oppdragstilnærmingen jeg tillegger ledere uten faginnsikt i Ledelse i aspik. Men ettersom jeg allerede har forårsaket at de kan føle seg urettmessig personlig uthengt, skal jeg avstå fra å kjøre videre på de uttalelsene.
            Til slutt en refleksjon: Ville noen falle på å ansette en sivilingeniør eller en landskapsarkitekt uten økonomi-/finansbakgrunn som sjef for Norges Bank? Eller en politiker uten militær bakgrunn som forsvarssjef? Selvsagt ikke, takk og pris, selv om det i begge disse organisasjonene finnes tett med fagkunnskap på neste nivå. Hvordan kan man mene at det ikke krever fagkunnskap å drive Jernbaneverket, Kystverket og Vegdirektoratet?