Til hovedsiden
Artikler                                   
     

 

Hvordan møte utfordringene fra Kina?
Kinas vekst og ambisjoner stiller Vesten overfor store utfordringer. Den største vil kanskje være å utvikle et grunnlag for felles handling. Arne Jon Isachsen bringer et viktig bidrag til problemforståelsen.(26. august 2020)

Hangarskip: Når størst ikke lenger er best - ?
Militære stridskonsepter bygges opp av teknologi og foreldes av erfaring. Slagskipenes hegemoni ble knekket i første trefning med et hangarskip. Er det hangarskipenes tur nå? (7. desember 2019)

  Det neste energisjokket?
Veien kan være kort til ubegrenset tilgang på miljøvennlig og rimelig energi, hvis eksperimenter med såkalt lavenergi kjernereaksjon (LENR) fører frem. Konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske. Politisk initiativ er påkrevet. (2. november 2013)
  Forsvarspolitikken ved et veiskille
Et kort sammendrag av en Civita-rapport. (3. mai 2013)
  WikiLeaks: Uklart helhetsbilde
Internett har endret informasjonstilgangen radikalt men normene for adferd ligger etter. Naturligvis. (10. januar 2011)
  Wergeland, historie og forsvarspolitikk
Inspirert av Wergeland og 17. mai gjengir jeg min tale ved Oslo Militære Samfunds 185-års middag 5. mars 2010. (13. mai 2010)
  Ledelse i aspik
Når lederne ikke kan lede organisasjonens arbeid er det ikke overraskende at Riksrevisjonen finner at det går dårlig. (5. oktober 2009)
  Utviklingslæren: Pungdyrenes budskap
Pungdyrene har inspirert deler av utviklingslæren, men lærdommene virker litt for snevre. (6. juli 2009)
  Utviklingen av utviklingslæren
Uten å redusere Darwins verk kan det være tid å minne om hans forløpere, gjennom islam fra antikken.
(24. februar 2009)
  Forskningsledelse
En kort innføring i ledelse av anvendt forskning, med vekt på kvalitative forhold.
Forord  (25. januar 2008)
Innledning  (25. januar 2008)
Lede eget arbeid  (25. januar, utvidet 29.februar 2008)
Lede prosjekt  (25.februar 2008)
Lede organisasjon  (kommer senere)
  Immanuel Kant - fra fysikk til metafysikk
Før han skrev sine berømte filosofiske verk leverte Kant betydelige bidrag til fysikken. Disse fikk han liten anerkjennelse for, men det virker sannsynlig at hans erfaringer som fysiker fikk avgjørende innflytelse på hans tenkning om menneskets forståelse av den fysiske verden.
(12. desember 2007)
  Forsvarets utfordring til politikken
De nye utredningene om Forsvaret, den politiske og den fagmilitære, viser en bred enighet om forutsetningene for utviklingen av Forsvaret. Det gir håp om å få stanset sløsingen av milliarder på tiltak som det ikke er penger til å opprettholde. Men det venter store utfordringer i den videre politiske behandlingen før en rasjonell forsvarsplanlegging er i boks.
(12. november 2007)
  Studie: Styring i staten - Forord
En sammenligning av den overordnede styring (nasjonalforsamling-departement-forvaltning) for fire forvaltningsområder i Danmark, Finland og Norge. Den første delrapporten - Forsvaret - legges ut nedenfor. De øvrige følger etterhvert som de blir fullført.
(25.oktober 2007)
  Studie: Styring i staten - Del 1 Forsvaret
Den overordende styringen av Forsvaret er spesielt arbeidskrevende i Norge. Årsakene ligger til dels på det politiske plan.
(25. oktober 2007)
  Forskningspolitikken -
Er svake budsjetter en følge av svak organisering?
Til tross for politiske erklæringer om betydningen av å øke forskningsbudsjettene, har utviklingen vært svak. Årsaken kan ligge i tre svakheter ved organiseringen i toppen av forskningssystemet
(1. september 2007)
  Selg aldri et vannkraftverk
Det er flere gode grunner for at eiere av vannkraftverk aldri bør selge dem, men en avgjørende grunn må være at eierne aldri vil få en pris som er reell i forhold til verkenes langsiktige verdi.
(1. juni 2007)
  Motstandsfolket Del 1 - Historien
Det norske folk er et "motstandsfolk". I dette ligger det at vi i større grad enn våre nabofolk ser virkeliggjøringen av våre ønsker gjennom motstand mot fellesskapets institusjoner, enn ved samarbeid innenfor dem. Vår evne til å samles om felles mål er tilsvarende bergrenset.
(1. mars 2007)
  Motstandsfolket Del 2 - Det politiserte samfunn
Da Arbeiderpartiets maktmonopol var brutt, ville de tidligere opposisjonspartiene ha sin del av de fordelene regjeringsmakt kunne gi.
(15. mars 2007)
  Motstandsfolket Del 3 - Svak styring, sterk motstand
For å forstå den fulle virkningen som politiseringen av samfunnet har hatt for svekkelsen av statens institusjoner, må vi se den i sammenheng med andre trekk i vårt statsstyre.
(15.april 2007)
  Ibn Khaldun - en samfunnsviter for vår tid
Ibn Khaldûn (1332-1406) fullførte i 1377 sitt verk om historiens drivkrefter i videste forstand. Med utgangspunkt i menneskets natur, drøftes utviklingen av ulike samfunn. Han viser at et syklisk utviklingsforløp, mot forfall og oppløsning er uavvendelig. Det er denne siden av hans fremstilling som har en spesiell aktualitet for forståelsen av de vestlige samfunns situasjon.
(1. mars 2007)