Til hovedsiden
Kommentarer                           

  Formalitetenes begrensning
Hadia Tajiks skjebne er saklig sett fortjent, men i videre perspektiv uttrykker hun tidsånden. (12. mars 2022)
 
  Urolige tider: USA
Det passerte årsskiftet fokuserte flere dystre globale utsikter. Tvil om demokratiets fremtid i USA er meget skremmende. (24. januar 2024)
 
  Forsvarskommisjonen og dagens håpløse ubalanse
Kommisjonens viktigste oppgave vil være å vise vei for en reell balanse mellom Forsvarets oppgaver, operative evne, og budsjett. (15. november 2021)
 
  Regjeringen sletter sine spor
Tapet av Statskalenderen er jevngodt med utslettelse av historien. (14. juni 2021)
 
  En annen tid
Koronabegrensninger virker litt sløvende etter hvert, og tiltaksløsheten leder til mimring. Noen erfaringer speiler tidligere normer i samfunnet. Pluss og minus. (24. februar 2021)
 
  Ny aktualitet: Helse sør-øst-nord-vest
Budsjettene dekker ikke forventningene. En annen organisering kan kanskje hjelpe. (3. februar 2021)
 
  USA: Forbigående tumult eller varige endringer?
Selv om ingen kan svare på spørsmålet, er det tid for refleksjoner. (26. januar 2021)
 
  Avgjørelse i brexit?
Kort tid før en avklaring er det fortsatt stor usikkerhet om utfallet av brexit-forhandlingene. Polly Toynbee’s vurdering virker meget nøktern. (2. desember 2020)
 
  Revidert LTP: Fortsatt ingen forsvarsplan
Har regjeringen eller Stortinget fått innsikt unntatt offentlighet som tilsier at det egentlig ikke haster så meget med styrkelse av forsvaret? (30. oktober 2020)
 
  Nobels fredspris: Inspirasjon og problemer
Fredrik Heffermehl har utgitt en ny bok som belyser Stortingets og Nobelkomiteens tilsidesettelse av Nobels testamente, og argumenterer for fredsarbeid i Nobels ånd. (7. oktober 2020)
 
  Kulturimpulser sørfra
Pandemitider gir rom for refleksjon. Jeg vil berømme to kilder til høyverdig underholdning og inspirasjon. (16. august 2020)
 
  Menn med makt
Avklaring av Vestens forhold til Kina blir en stor utfordring i årene fremover. En hovedaktør er Xi Jinping, den andre – enn så lenge – Donald Trump. Nylige publikasjoner bidrar til forståelse av disse menns meget ulike grunnholdninger. (23. mai 2020)
 
  Forsvarspolitikk uten plan
Regjeringens Langtidsplan for forsvarssektoren fremstilles som en stødig forlengelse av politisk omforente linjer. I virkeligheten innebærer den en strategisk omvurdering fra regjeringens side.  (19. april 2020)
 
  Forsvaret: Ingen kampflykrise?
Sjef Luftforsvaret har offentliggjort en beroligende rapport om innfasingen av F-35. Et tydeligere bilde kreves. (28. mars 2020)
 
  Regjeringen: Sosialt inhabil?
Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen måtte gå av på grunn av uryddige lønnsforhold. Underveis reiste statsministeren en annen problemstilling som forhåpentlig kan henlegges. (8. mars 2020)
 
  Forsvaret: Så enkelt, så vanskelig
Regjeringens Langtidsproposisjon for forsvaret (LTP) kan ventes 3. april. Sikkert blir det mange sider tekst om mange aktverdige mål, men egentlig er det bare to spørsmål som teller. (29. februar 2020)
 
  Forsvaret: Tid for politiske valg
Forsvaret må styrkes. Den nye langtidsplanen for Forsvaret må bygge på samsvar mellom sikkerhetspolitikken, forsvarsstrukturen og budsjettrammene. Dette vil stille store krav til våre politikere. (11.februar 2020)
 
  Kina mot USA - kampen om hegemoniet
David Leonhardt er en tungvekter i New York Times, - prisbelønnet journalist og redaksjonsmedarbeider. Hans iakttagelser og vurderinger gjør inntrykk, selv om de ikke er oppmuntrende. (24. februar 2020)
 
  Litt av en valgordning
Parlamentsvalget i Storbritannia har gitt brakseier for de konservative. En titt på tallene belyser valgordningen. Bare for spesielt interesserte. (15. desember 2019)
 
  Departementets rolle i trygdeskandalen
Etter det som hittil er kjent peker saken mot så mange delaktige instanser at det kan ligge an til pulverisering av ansvar. Hva med departementet? (8. novemver 2019)
 
  Bane NOR må ut av skapet
De stadige tekniske problemene er ille men vel så problematisk er håndteringen. (5. oktober 2019)
 
  Bane NOR: På feil spor
Tross omfattende oppgraderinger og vedlikehold har regulariteten vært synkende. Hvordan står det til med systemkompetansen? (2. september 2019)
 
  BREXIT: Hvem er skyldige?
Per Edgar Kokkvold mener EU har et vesentlig ansvar for en avtale som (hittil) ikke godkjennes av Underhuset. Det synet er dårlig begrunnet, men motargumenter finnes. (13. mai 2019)
 
  Hvilke politikere har ansvar for Forsvarets tilstand?
Aftenposten tegner et dystert bilde av ressursknapphet som vil begrense utnyttelsen avF-35 etter hvert som flyene blir levert. (18. mars 2019)
 
  Huawei - igjen
Konflikten rundt kinesiske Huawei har ruget lenge før utbruddet som nå har kommet.
Valgene er viktigere enn saken alene. (18. februar 2019)
 
  Forsvarssjefen er tydelig
Tiden for fortrenging av Forsvarets problemer er definitivt forbi. Kanskje kan vi håpe på politisk oppfølging også? (23. januar 2019)
 
  BREXIT: En annen belysning
En artikkel av Joseph Harker, (The Guardian 12. jan.) gir et annet (og mer venstreorientert) perspektiv på bakgrunnen for brexit enn O’Toole. (12. januar 2019)
 
  Hjelpeløs reformator
Erik Solheim ville reformere FNs miljøorganisasjon, men overså en grunnleggende forutsetning. (27. november 2018)
 
  BREXIT: En belysning av bakgrunnen
En artikkel av Fintan O’Toole (The Guardian 16. nov.) gir den dypere bakgrunnen for det politiske spillet som har utfoldet seg i London om UKs fremtidig tilknytning til EU. (20. november 2018)
 
  Forsvarsbudsjettet for 2019 (10. oktober 2018)
Etter stortingsvedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark er iveren for omkamp uvanlig sterk. Kanskje har viktige argumenter blitt undervurdert. (8. juli 2018)
 
  Behold Finnmark og sats på utbygging
Etter stortingsvedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark er iveren for omkamp uvanlig sterk. Kanskje har viktige argumenter blitt undervurdert. (8. juli 2018)
 
  Dieselmotoren – miljøvinner igjen?
Problemene med dieselmotorens utslipp av NOx synes løst, teknisk og økonomisk. Men hva med den politiske dynamikken? (29. april 2018)
 
  Finnene lykkes!
The Guardian er meget anerkjennende i omtalen av finnenes holdninger, politiske kultur og praktiske løsninger. (19. februar 2018)
 
  Velferdsprofitører
Ordet har moralsk nedsettende klang, men hva er problemet? (4. februar 2018)
 
  Forsvarspolitikken: Del 2 Utfordringene
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overtar mer realistiske planer en forgjengerne, men tunge tak venter. (15. januar 2018)
 
  Forsvarspolitikken: Del 1 Valgprogram og måloppfyllelse
En oppsummering ved årsskiftet og skiftet av forsvarsminister. (11. januar 2018)
 
  Den stive staten
Sterkere lokalt selvstyre kan ha fordeler, men vi må være innforstått med forutsetningene. (6.desember 2017)
 
  Forsvarspolitikken på rett spor
Budsjettnivået for 2018 og prioriteringene viser realismem. men budsjettdokumentet krever analyse for riktig forståelse. (13. oktober 2017)
 
  På vei mot et realistisk krigsforsvar
Økning av forsvarsbudsjettet til 2  av BNP (14. juni 2017)
 
  Jernbaneteknologi
To nye jernbaneanlegg viser teknisk svikt. Hvor er kompetansen? (27. april 2017)
 
  Politisk ansvar
Regjeringen visste ikke om dårlig sikkerhet. Det speiler et dypere problem. (24. mars 2017)
 
  Tjodareik ti år
En markering (1. mars 2017)
 
  Marinens operative kapasitet
Riksrevisjonen påpeker at fregattene ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt. Men hva var forutsetningen? (12. februar 2017)
 
  Et steg mot "kjempesmellen"?
Merk deg ordet: hydrino. Kan det nye energiprosjektet berge klimaet og gjøre slutt på oljeøkonomien? (5. februar 2017)
 
  Forsvaret: Nyttige avklaringer fra finansministeren
Siv Jensens foredrag i Oslo Militære Samfund fortjener honnør. (22. januar 2017)
 
  "Tidens Løsen"
Brexit og Trump, ulikhet og populistiske strømninger gjennom Europa: Welhavens dikt fra 1848 har fått ny aktualitet. (30. november2016)
 
  Forsvarsbudsjettet for 2017
Budsjettøkningen er tydelig, men når kommer økningen i forsvarsevnen? (22.oktober 2016) 
 
  Sterke ord, svak krigsberedskap
Omfattende lekkasjer fra regjeringens arbeid med Langtidsplanen for forsvarssektoren viser at forsvarssjefen ikke har nådd frem med sin plan for å sette dagens avdelinger, fartøyer og fly i kampklar stand. (6. september 2016)
 
  I kampklar stand
Uansett fremtidig struktur for Hæren er det nødvendige behov som må dekkes snarest. Forsvaret må settes i kampklar stand nå. (26. august 2016)
 
  Etter ferien
En opplysning om statlige styreledere er tankevekkende, mens forslaget om å avskaffe kontanter virker overflatisk. (15. august 2016)
 
  Kampkraft trossbubsjettklemme
Langtidsplanen for forsvaret er et gjennombrudd i virkelighetsforståelse. Men hva er regjeringens budsjettrammer? (25. juni 2016)
 
  Forsvar nå - eller om tyve år?
Langsiktig planlegging er nødvendig, men langsiktighet må ikke fortrenge de nære utfordringene. (14. mai 2016)
 
  Skivebom i politisk råd
Sverre Diesen er uovertruffen i forsvarsøkonomi, men hvor står han som politisk rådgiver? (19. april 2016)
 
  Forsvaret ved korsvei
Regjeringen må gi svar på om Forsvaret skal kunne stanse et militært angrep inntil hjelp kommer. (20. mars 2016)
 
  Norges veivalg
Regjeringen har talt: De har ikke lenger noen nasjonal sikkerhetspolitikk. (21. februar 2016)
 
  Lovlig korrupsjon?
Bonuspoeng hos SAS for reiser med Flytoget forsterker et gammelt problem. (9. februar 2016)
 
  Mot en ny æra i sikkerhetspolitikken
Det synes så godt som avgjort at regjeringen ikke vil foreslå budsjettøkninger som kreves for et militært krigsforsvar, et «førstelinjeforsvar». En ny sikkerhetspolitikk må tilpasses de militære realitetene. (20. januar 2016)
 
  Stort ting for små problemer
Stortinget konsentrerer sin kontrollfunksjon om små saker, men skygger unna de viktigere. (12. desember 2015)
 
  Statlig eierskap: Mer enn etikk
Både praktiske og prinsipielle forhold tilsier en bred vurdering. (3. desember 2015)
 
  FMR: Skjebnetung lesning
Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) gir alternativene for en rasjonell forsvarspolitikk. For første gang siden debatten om NATO-medlemskapet kreves en reell politisk vurdering av landets sikkerhetsutfordringer og behov for militært forsvar. (6. oktober 2015)
 
  Ferie i Finland
Alltid inspirerende å besøke et velorganisert land. (29. september 2015)
 
  Dramatikk i forsvarsdebatten
Skal vi ha et krigsforsvar eller vare vaktstyrker? (28. august 2015)
 
  LENR - en god status
Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng gir en innsiktsfull innføring i de problematiske forholdene rundt forskningen på lavenergetiske kjernereaksjoner, LENR. (23. juni 2015)
 
  Forsvaret: McKinsey-rapporten
Rapporten gir gode indikasjoner på områder som kan være modne for effektivisering, men de oppgitte gevinstene kan ikke tas bokstavelig. (30. mai 2015)
 
  Forsvaret: Ekspertgruppens klare tale
Gruppen argumenterer med tyngde og klarhet for en tidsmessig sikkerhets- og forsvarspolitikk. Behandlingen av forsvarsøkonomien er ikke god, men temaet ligger utenfor mandatet. (7. mai 2015)
 
  Forsvaret: Et skritt i feil retning
Forsvarsdepartementet har kunngjort en vesentlig organisasjonsendring uten å se på helheten i ledelsen eller de praktiske konsekvensene. (25. april 2015)
 
  Forsvaret: Taushet om det viktigste
Bedømt etter oppslagene i mediene øker interessen for Forsvaret. Men fortsatt er det ingen avklaring av Regjeringens sprikende utspill om budsjettrammene. (19. april 2015)
 
  Om foretaksstraff - og en rettelse om forsvarsutgiftene
(26. februar 2015)
 
  Forsvarsministeren: Klare utfordringer, uavklart økonomi
Foredraget er historisk i virkelighetsbeskrivelse og bredde i opplegget for en ny langtidsplan. Men økonomiforutsetningene - ? (19. februar 2015)
 
  Forsvaret: Drøm eller virkelighet?
Drømmer jeg, eller er jeg våken? Jeppe på Bjergets problemstilling aktualiseres om man lytter til statsministeren. (25. januar 2015)
 
  Hvem lytter?
Ulovlige basestasjoner for tapping av mobiltrafikk påminner om gammel lærdom. (15. desember 2014)
 
  Minnet om Karelen
30. november markeres 75-årsdagen for Sovjetunionens angrep på Finland i Vinterkrigen.
Tross seier for selvstendigheten feirer man ikke, man minnes. (29. november 2014)
 
  Ramme alvor i forsvarspolitikken
Forsvarsministeren har offentliggjort sitt oppdrag til forsvarssjefen for en ny forsvarstudie. (5. oktober 2014)
 
  Farlige tider
Med et enestående sommervær bak oss innhentes vi av dystre utviklingstrekk. (24. august 2014)
 
  Forsvaret: Erkjent behov for nytenkning
En ny forsvarsstudie må fange opp både endrede utfordringer og nye teknologiske muligheter.  (28. mai 2014)
 
  Nye toner i forsvarspolitikken
Det erkjennes nå at Forsvarets krigsbredskap er mangelfull. Og hva så? (19. mai 2014)
 
  Åpenhet om Forsvaret
Det loves større åpenhet om Forsvaret, men hvor går grensene? (5. mai 2014)
 
  Naboen i øst
Finnene følger utviklingen i Russland. Som vanlig dempes dystre tanker med avmålt ironi. (22. april 2014)
 
  Hjemmearbeid for generalsekretæren
Vi må gratulere Jens Stoltenberg – og oss selv – med hans utnevnelse til NATOs generalsekretær. Det bør bidra til å skjerpe interessen for Forsvarets operative kapasitet. (29. mars 2014)
  Neste energisjokk (2)
Det gjelder de mulige, billige og helt rene nye energikildene. En svensk innføring og vurdering anbefales. (11. mars 2014)
  Kullsvart dobbeltmoral, eller - ?
Den politiske vilje er kanskje ikke helt gjennomtenkt. (28. februar 2014)
  Verdien av en flyplass
Distriktspolitikken mangler grunnlag i nasjonale målsetninger. (10. februar 2014)
  Ny kurs i forsvarspolitikken
Statsråden innvarsler et brudd med tiårs utenomsnakk. (8. januar 2014)
  Ved årets slutt
Status i saker som ligger Tjodareik nær. (18. desember 2013)
  Forbrytelse og straff
En vaneforbryters erfaring. (29. november 2013)
  Det neste energisjokket?
Veien kan være kort til ubegrenset tilgang på miljøvennlig og rimelig energi, hvis eksperimenter med såkalt lavenergi kjernereaksjon (LENR) fører frem. Konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske. Politisk initiativ er påkrevet. (2. november 2013)
  Forsvarspolitisk regimeskifte
Med en ny regjering og en virkelighetsnær forsvarminister er forsiktig optimisme berettiget. (21. oktober 2013)
  Stemmen i boks
Det ble nødvendig med forhåndsstemming i år, og valget var ikke så vanskelig. (31. august 2013)
  Etter ferien
- et par refleksjoner (21. august 2013)
  Forsvarsdebatt i Aftenposten
Civita-rapporten om forsvarspolitikken har ledet til debatt i Aftenposten. Her er en kort oversikt over bidragene. (18. mai 2013)
  Forsvarets kapasitet
Leserinnlegg i Aftenposten i dag. (18. mai 2013)
  Hemmelighold
Det kan ikke unngås at hemmelighold møtes med mistenksomhet, men bør det være gratis å fremme grunnløse beskyldninger? (21. april 2013)
  Statlig eierstyring
Debatten om kvalifikasjoner for styremedlemmer i selskaper med statlige eierinteresser har et galt utgangspunkt. (11. mars 2013)
  Siste vers av draumkvedet?
Mens langtidsproposisjonen om Forsvaret og budsjettet for 2013 forsterker virkelighetsflukten, er opposisjonens standpunkter mer interessante. (1. februar 2013)
  Pliktfølelse
Gamle tanker ved årets slutt. (27. desember 2012)
  Fakta, skjønn og politikk
Debatten om Riksrevisjonen fortsetter. Her gjengis to innlegg fra Dagens Næringsliv. (7. desember 2012)
  Politikk, ansvar og fakta
Politikerne skal stille politikere og byråkrater til ansvar, men de er avhengige av at Riksrevisjonen først legger fakta på bordet. (29. november 2012)
  Staten må strammes opp
Gjørv-kommisjonens rapport, ståket i helsevesenet og i utøvelsen av statlige eierskap peker i samme retning: Uklare roller og prinsippløs praksis, i hele kjeden fra Stortinget til de utførende ledd. (25. oktober 2012)
  Huawei
Utestengingen av Huawei som leverandør av bakkenett for mobiltelefoni markerer en nyorientering av Vestens forhold til den øvrige verden som kan få vidtrekkende konsekvenser. (12. oktober 2012)
  Forsvarsministere med uoppgjort gjeld
Før valget dreier det seg vanligvis om politisk selvtilfredshet, men gjeldspostene bør allikevel ikke glemmes. (27. september 2012)
  Lærdommen fra Kings Bay
22. juli hadde lite til felles med gruveulykken, men når den siste nå trekkes frem kan det være tid for å friske opp de politiske lærdommene. (27. august 2012)
  Forsvarsministeren fortrenger virkeligheten
En trilogi med utgangspunkt i Aftenpostens leder 15. juni belyser Barth Eides uvillighet til å møte påstander om at langtidsplanen for Forsvaret er underbudsjettert. (24. juni 2012)
  Svikt som svekker sikkerheten
Langtidsproposisjonen for Forsvaret forsterker ubalansen mellom bevilgninger og utgifter. Resultatet vil bli et redusert utbytte av de store investeringene, og en gradvis svekkelse av evnen til å løse oppgavene. (11.juni 2012)
(
Først trykket i Dagens Næringsliv 7. juni 2012)
  Velsmurt politisk særbehandling
Politisk fordelsbehandling av nærstående speiler et dypere samfunnsproblem. (24. april 2012)
  Tilfellet Günter Grass
Påskens oppstyr om et politisk dikt er lærerikt for oss som har Europa på avstand. (9. april 2012)
  Herskap og tjenere
Embetsverket i departementene har tapt posisjon og innflytelse til fordel for politikerne, - i den grad at det blir meningsløst å straffe embetsverket for politikernes feilgrep. (21. mars 2012)
(Først publisert i Dagens Næringsliv 17./18. mars 2012)
  Grenser for politikk( forts.)
Stormen mot Lysbakkens lederskap bygger på ideelle men foreldete forutsetninger. (2. mars 2012)
  Grenser for politikk
Lysbakkens tankegang er mer problematisk enn det underliggende saksforholdet. Britene har noe vi kan lære av. (23. februar 2012)
  Helse sør-øst-nord-vest
Budsjettene dekker ikke forventningene. En annen organisering kan kanskje hjelpe. (9. februar 2012)
  Giskes rolleforståelse (forts.)
Synet på næringsministerens opptreden bestemmes av hvilke rammer man ser for maktutøvelse i staten. (2. februar 2012)
  Giskes rolleforståelse
Næringsministeren anser seg ikke bundet av formaliteter, - alt er jo politisk, ikke sant? (14. januar 2012)
  Alvor eller skyggespill?
Den kommende langtidsplanen for Forsvaret må belyse de sentrale problemstillingene, og legge til rette for nødvendige politiske valg. (16. desember 2011)
  Uhyrlige illgjerninger ustraffet
Siste sommers massedrap bør motivere til å gjenoppta etterforskningen av brannene på Scandinavian Star. (5. desember 2011)
  Fagmilitært råd
Et godt dokument, men ikke grunnlag for å løse Forsvarets vedvarende underfinansiering. (29. november 2011)
  Kompetansemangel
Et greit ord for en uholdbar virkelighet. (31. oktober 2011)
  Forsvarsbudsjettet
Stø kurs – i bevilgninger og avledende manøvrer. (11. oktober 2011)
  Katastrofe i utvikling
Det er tid for handling på Åkneset. (21.september 2011)
  Etter sommeren
Det har vært en urolig tid. Stadig flere spørsmål enn svar. (29. august 2011)
  Tjo og hei - dette er staten!
Uformelle arbeidsformer vinner frem. Det svekker mulighetene for ansvarliggjøring. (2. juli 2011)
  Teletrøbbel og samfunnssikkerhet
Ikke tilfeldige hendelser, men telepolitisk betinget. (19. juni 2011)
  Kommunikasjon på tomgang
To tilfeller av offentlige lederutspill slår tilbake. (6. juni 2011)
  Ny politidirektør
Ikke et spørsmål om lederegenskaper, men om stillingens funksjon. (29. mai 2011)
  Forsvarets årsrapport - en god start
Årsrapporten er et godt utgangspunkt, men det kreves mer av et realistisk grunnlag for forsvarspolitikken.  (18. mai 2011)
  Forsvaret: Målkonflikten
Et grunnleggende problem i forsvarsplanleggingen er mangelen på samsvar mellom den erklærte målsetningen og de løpende prioriteringene. (11. april 2011)
  To parenteser
- om Nobelkomiteen og om veiplanlegging. (2. april 2011)
  Tapte ord, - tapteverdier?
Refleksjoner omkring en VM-vinners taktikk. (9. mars 2011)
  Forskere og rådgivere
Debatten om forskernes vilkår er litt for snever. (19. februar 2011)
  Løsning for et overflødig monumentalbygg
Et forslag for etterbruk av monumnetalbygget på Bankplassen (10. februar 2011)
  Forsvarsdepartementet: Den problematiske modellen
En ny runde om organiseringen av den integrerte ledelsen bør legge prinsipielle vurderinger i bunnen. (28. januar 2011)
  At de ikke skjemmes
Advokaters forsvar for medvirkning til (sannsynlig) kriminalitet er forunderlig. (21. januar 2011)
  Eldre arbeidstakere (reprise)
Psykologien rundt eldre arbeidstakere har for lite oppmerksomhet. (9. januar 2011)
  Forsvarsbudsjettet: Styrkeprøven
Behandlingen av forsvarsbudsjettet vil vise om den nye Utenriks- og forsvarskomiteen har styrke til å prioritere realistisk forsvarsplanlegging fremfor partipolitisk knivkasting. (10. november 2010)
  Desintegrert ledelse
Den tilbakevendende diskusjonen om ledelsesmodellen i Forsvarsdepartementet og forsvarssjefens ytringsfrihet speiler et dypere problem. (4. oktober 2010)
  Forsvarsbudsjettet: Krevende politisk behandling (forts.)
Kommentarer til budsjettet viser behov for oppklaringer på flere viktige punkter. (27. oktober 2010)
  Forsvarsbudsjettet: Krevende politisk behandling
Forslaget til forsvarsbudsjett er bedre enn mange fryktet det ville bli, men det sier lite om hvilken kapasitet Forsvaret faktisk vil få. (7. oktober 2010)
  Treholtsaken: Behov for kommisjon
Påstandene om forfalskning av bevis bør granskes av en kommisjon oppnevnt av Stortinget. (21. september 2010)
  Politikkens fristelser
Lobbing og gaver - krav om fyldigere regelverk er en avsporing. (12. september 2010)
  Folkesjelen i hardangerbunad
Protestene mot den fremskredne planen for bygging av en kraftlinje over Hardangerfjorden illustrerer ulike sider ved vår norske folkesjel. (11.august 2010)
  Digitalheis
Lånte refleksjoner - en myk avslutning før ferien.
(25. juni 2010)
  Forsvaret: Behov for klarhet i toppen
Etter ni måneder i stillingene må forsvarsministeren og forsvarssjefen vise at de ikke fortrenger virkeligheten. Eller motiverer andre til ønsketenkning.
(16. juni 2010)
  Ledelse av fagetater - kommentarer
Etter Dagens Næringslivs oppslag om min kritikk av ansettelser av ledere for statens fagetater innløp en rekke kommentarer til DNs blogg. Her er noen momenter og mine tilsvar.
(18. april 2010)
  Forvirring i Jernbaneverket
Store problemer i marken håndteres av den "ufaglærte" ledelsen i kjent stil.
(9. april 2010)
  Veipolitikk til påskeffjellet
Riksveiutbyggingen er ikke hva den gir seg ut for. Ta med et eksempel på turen til fjells.
(26. mars 2010)
  Lincoln's lære om tillit
Abraham Lincoln's brev til general Joseph Hooker er blitt stående som lærestykket for ledelse: klare krav og ubetinget støtte.
(7. mars 2010)
  Jernbanepolitikk på sidespor
Høystemte uttalelser høres, men realitetene peker mot business-as-usual.
(24. februar 2010
  Tidligere kriminell
Investeringer og vedlikehold er forsømt i årevis, men tiltak mot problemene krever mer enn penger.
(
13. februar 2010)
  Ytringer på avveier
Dagbladets krampaktige utnyttelse av Muhammed-tegningene er ikke et spørsmål om ytringsfrihet.
(
12. februar 2010)
  Frostrøyk over jernbanen
Investeringer og vedlikehold er forsømt i årevis, men tiltak mot problemene krever mer enn penger.
(
7. februar 2010)
  Tillit til å lite på
Forsvarsdepartementets behandling av viseadmiral Reksten og offiserer i Forsvarets sikkerhetstjeneste er tarvelig. Skaden er ikke begrenset til urimeligheten overfor de berørte.
(
10. januar 2010)
 

Klimasakens klima
Deltagerne i miljøpilegrimsferden til København er skuffet over at mirakelet uteble.
(23. desember 2009)

  Island trenger hjelp!
Vi må slutte å lukke øynene for islendingenes nød mens vi deler ut milliarder til fjerne land og folk.
(28. november 2009)
  McDonald's saksopplysning
Gledesbudskapet om forsvarsbudsjettets størrelse er ikke hva det gir seg ut for.
(6. november 2009)
  Sannheten tar ikke befaling
Forsvarsministeren er på tynn is når hun irettesetter Sverre Diesen.
(16. oktober 2009)
  Svar som fortjent
Dømmekraften ligger hos Bjarne Håkon Hanssen – ikke i Aftenposten
(9. oktober 2009)
  Etter valget: Lett å glemme det viktigste
Vi velger ikke bare politikk, men også hvem som skal ha makten.
(17. september 2009)
  Valgets kval
Hjemmesitting er uaktuelt - men hvem skal jeg stemme på?
(8. september 2009)
  Fra den gamle  verden
Hva finske avislesere bør vite om Borregaard
(3. september 2009)
  Maktens språk
Aftenpostens engasjement i ansettelsen av ny sjef for PST er bemerkelsesverdig.
(24. august 2009)
  Å være er å være på TV
Hvordan forklare at Berit Kjøll trengte kommunikasjonsrådgivere for sitt styrearbeid?
(
3. august 2009)
  Politisk reform: Stortingsdokumentene
Det politiske styre er i forfall. En reform kan enklest starte med utformingen av stortingsdokumentene.
(
6. juli 2009)
  Høyhastighetstog
Ikke transportplanlegging, men en oppvisning i politisk fritenkning i rammen av valgkampen.
(15.juni 2009)
  Forsvaret: Arveoppgjøret
Til tross for fortjenestefull innsats for omstilling og økonomisk realisme etterlater den avtroppende ledelsen betydelige utfordringer til etterfølgerne.
(27. mai 2009)
  Jernbaneverket: Pålitelighet på sidespor
Jernbanene er forsømte og nedslitte, men flere av de senere trafikkforstyrrelsene skyldtes feil på nye anlegg.
(29. april 2009)
  Rollekonflikt som samfunnsmodell
Rabalderet om Kjell Inge Røkkes transaksjoner for egen berikelse fokuserer på saksbehandling og juss.
De politiske spørsmålene om statlig eierskap er viktigere.
(17. april 2009)
  Ubesvarte spørsmål om Forsvaret
Forsvarssjef Sverre Diesen har stor tillit til fireårsplanen, men kjente fakta gir grunn til uro.
Det er tid for oppklaring.
(6. mars 2009)
  Enkelt kulturbidrag
- med velment hilsen til Inge Lønning
(24. februar 2009)
  Statsselskap på skatteflukt
Statkraft vil heller betale skatt til belgierne enn til eierne i gamlelandet.
(29. januar 2009)
  Kampflykjøpet og budsjettet
Det er noe uvirkelig ved behandlingen av flyanskaffelsen; prosessen synes snudd på hodet.
(16. januar 2009)
  Konsernsjefen tar gevinst
Eivind Reiten har et klart syn på sin fortjeneste.
(15. januar 2009)
  Krigshistorien og selvforståelsen
Et balansert historiesyn er viktig fordi historisk erfaring vil prege våre holdninger til fremtidens utfordringer.
(18. desember 2008)
  Makroøkonomiens grunnlag
Finanskrisen kom overraskende. Hvorfor?
(18. desember 2008)
  Arne Treholt
Spionstempelet er tungt å bære, men det kunne vært verre.
(17. desember 2008)
  Kortsiktig oljepolitikk
Svak statlig styring i forhold til StatoilHydros kontanthusholdning.
(15. november 2008)
  Konsernsjefens ansvar
Konsernsjef Eivind Reitens posisjon synes håpløs
(9. oktober 2008)
 

Statssekretærenes stilling
Rettelse - statssekretærene
Tidligere kommentarer er basert på en faktafeil. Beklager!
(29. januar 2009)
Ikke ny, men dårlig statsskikk
Ordningen med statssekretærer som "delvis" stedfortreder for statsråder er en etablert, men meget uheldig praksis.
(16. august 2008)
Ny statsskikk?
I ståket omkring Åslaug Hagas avgang som statsråd, har det passert ubemerket at statssekretærene er gitt en ny, formell funksjon.
(20. juni 2008)

  Kort børskommentar
( 7. august 2008)
 

Forsvarsplanleggingen 2008
Forsvaret: Perspektiv for neste langtidsplan

Det vil kreves en betydelig økning av forsvarsbudsjettet dersom oppgavene skal ivaretas slik gjeldende vedtak forutsetter.
(6. november 2008)

Forsvarsbudsjettet for 2009
Lyspunkter, men trolig fortsatt reduksjoner i landforsvaret
(10. oktober 2009)
Forsvaret: Nedturen fortsetter
Stortingets behandling av langtidsproposisjonen om Forsvaret bærer bud om stor innsikt, men manglende politisk vilje til å stoppe nedbyggingen.
(19. juni 2008)
Forsvarssjefens stilling
Stortinget bør se grundigere på forsvarssjefens stilling i det integrerte Forsvarsdepartementet, og avvise forslaget om utflytting av generalinspektørene
(21. mai 2008)

Veien til nedleggelse av Hæren
Vi står sannsynlig foran en gradvis avvikling av Hæren, fordi politiske vedtak grunnet i særinteresser flytter all økonomiske risiko i forsvarsplanene til Hæren.
(26. april 2008)
Forsvaret: Proposisjonen tydeliggjort – til det bedre
Dersom de politiske forutsetningene som det er redegjort for muntlig kan opprettholdes, vil denne proposisjonen gi grunnlag for å stanse nedbyggingen av Forsvaret. Faren er dog ikke over ennå.
(9. april 2008)
Forsvaret: Fortsatt nedbygging, - eller ser det bare slik ut ?
Proposisjonen gir ingen politiske forpliktelser med hensyn til Forsvarets økonomiske grunnlag. Antydningene tilfredsstiller ikke forutsetningen for å unngå en "styrt nedbygging".
(29. mars 2008)

  Barneombudet: Stenkasting fra glasshuset
Utskiftingen av barneombudet hadde kritikkverdige sider, men de politiske angrepene mot statsråden var opportunistiske.
(20. februar 2008)
  Gro på sykehus
Det følger alltid samfunnsmessige utfordringer med fordelingen av knapphetsgoder etter skjønnsmessige kriterier.
(10. januar 2008)
  Oppgjør med oppgjøret
Vi kan ikke leve videre med bevisstheten om landssvikoppgjøret etter formelen dømt og evig fordømt, sonet men aldri forsonet.
(12. desember 2007)
  Generalkonsulatet i Minneapolis
Nedleggelsen markerer en underlighet i norsk utenrikspolitikk.
(1. november 2007)
  Märtha Louise
Ubetalt tronarving og selvstendig næringsdrivende er en vanskelig kombinasjon.
(1. oktober 2007)
  Politisk lydighet
Storbankenes nærhet til makthaverne kan over tid true deres upartiskhet og tillit blant kundene. 
(28. august 2007)
  Eldre arbeidstakere
Hvis vi skal få folk til å jobbe lenger før pensjon, krever det mer enn skattelette.
(30. juni 2007)
  Hjemfall
ESA-domstolen har avsagt dom i Norges disfavør i saken om konsesjonsvilkårene for vannkraftverk. Avgjørelsen vil ha stor betydning, men ikke slik det mest høylytt hevdes.
(29. juni 2007)
  Nytt nederlag for oppløsningsrett
På ny har Stortinget avvist grunnlovsforslag om rett for regjeringen til å oppløse Stortinget og skrive ut nyvalg  (oppløsningsrett). Omstendighetene rundt denne behandlingen tjener ikke Høyre til ære.
(1. juni 2007)
  Yngvar Lundh: Handlingsparadokset
Handlingssregelen i forvaltningen av oljeformuen vil neppe holde i det lange løp mot presset for økede offentlige utgifter.Vi bør studer hvordan pengebruken kan økes med minst mulige skadevirkninger.
(25. april 2007)
  Tunnelsikring
Bare en bredt anlagt og uavhengig granskning kan avklare denne saken.
(12. april 2007)
  Kirkeformynderne
Arbeiderpartiet kan gå med på å avskaffe statsreligionen, "den offentlige religion", men ser det som nødvendig å beholde politisk kontroll med Den norske kirke.
(21. mars 2007)
  Verdien av et navn - StatoilHydro
(10. mars 2007)
  En stat i staten - Fusjonen mellom Hydro og Statoil
Hvis man ser samfunnets og vårt politiske systems langsiktige styrke som det overordnede mål, bør fusjonen ikke gjennomføres
(1. mars 2007)